Шанага хуяглах  материалууд яагаад хэрэгтэй вэ?

Элэгдлээс үндсэн биеийг хамгаалдаг

Засвар үйлчилгээний цаг багасдаг

Зардал бодитоор хэмнэдэг

Ашиглалтын хугацааг уртасгадаг

Найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг

Бүтээмж , үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.